அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சர்விஸ் , மார்ச்/26/2017 அன்று உம்ராஹ் குரூப் செல்ல இருக்கின்றது , குறைந்த இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன விரைவில் புக்கிங் செய்துகொள்ளயும்

அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சர்விஸ் , மார்ச்/26/2017 அன்று உம்ராஹ் குரூப் செல்ல இருக்கின்றது , குறைந்த இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன விரைவில் புக்கிங் செய்துகொள்ளயும்